Folia faunistica Slovaca 18 (2) 2013: 101–232

Zoznam motýľov (LEPIDOPTERA) zistených na Slovensku

Checklist of Lepidoptera recorded in Slovakia

Gabriel Pastorális1, Henrik Kalivoda2 & Ľubomír Panigaj3

1 Košická 22/39, 945 01 Komárno, Slovakia [pastoralisg@gmail.com]
2 Institute of landscape ecology, Slovak Academy of Sciences, Štefánikova 3, P. O. Box 254, 814 99 Bratislava, Slovakia [henrik.kalivoda@savba.sk]
3 Department of Zoology, Institute of biological and ocological sciences, P. J. Šafárik University, Moyzesova 11, 040 01 Košice, Slovakia [lubomir.panigaj@upjs.sk]

Received 29 March 2013 ~ Accepted 10 April 2013 ~ Published 30 September 2013

Abstract: This article follows several previous catalogues of moths and butterflies (Lepidoptera) of Slovakia and updates the current list of 3598 Lepidoptera species occurring in Slovakia. The list is conceived according to the latest taxonomy and systematics of Lepidoptera. Based on the extensive critical review of the overall list of known species of Lepidoptera found in Slovakia, species for which no data are available for more than 50 years, species with the wrong determination, wrong synonymic names or the absence of documented records were eliminated. We have added a brief comment to species with only sporadic information. For all species the authors have listed the first literary source and have added an exhaustive review of published papers on the first findings of Lepidoptera from Slovakia. The paper is also dedicated to the hundredth anniversary of the birth of prominent Slovak lepidopterist, Prof. Andrej Reiprich.

Key words: checklist, Lepidoptera, Slovakia.

 

Venované pamiatke prof. Andreja Reipricha pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia.

Dedicated to the memory of Prof. Andrej Reiprich on the occasion of the 100th anniversary of his birth.

Úvod

Štúdium motýľov (Lepidoptera) na Slovensku síce siaha hlboko do devätnásteho storočia, avšak reálne a cieľavedomé kontúry nabralo až po druhej svetovej vojne. Prvým kompletným dielom, sumarizujúcim dovtedajšie poznatky o výskyte motýľov na Slovensku bolo kompendium prof. K. Hrubého Prodromus Lepidopter Slovenska (Hrubý 1964) – PLS. Nadlho sa stalo základnou pomôckou pri faunistickom výskume motýľov Slovenska. Intenzívny nárast nových údajov vyvolal neskôr vydanie „Doplnkov k Prodromu Lepidopter Slovenska“, resp. „Dodatkov k Prodromu Lepidopter Slovenska“ (Reiprich 1977, Reiprich & Okáli 1988, 1989a, b). V priebehu ďalšieho obdobia bolo potrebné reagovať na viaceré zmeny v systematike radu Lepidoptera, ako aj na zmeny názvov jednotlivých druhov, ktoré boli zohľadnené v publikácii „Zoznam motýľov vyskytujúcich sa na území Slovenska“ (Pastorális & Reiprich 1995). O niečo neskôr vyšla aktualizovaná verzia „Seznam motýlů České a Slovenské republiky“ (Laštůvka 1998). Podobný charakter, ale s iným zameraním, mali diela Reiprich (2000) a Patočka & Kulfan (2009).

Vývoj poznatkov za použitia moderných genetických a molekulárno-biologických metód naďalej postupoval, za posledné roky bolo publikovaných niekoľko zásadných presunov v systéme radu motýľov (Lepidoptera), napríklad v prácach Karsholt & van Nieukerken (2011) a van Nieukerken et al. (2011). Tieto práce tvoria východisko pri spracovaní nomenklatúry a systematiky v tomto zozname, s výnimkou nadčeľade Gelechioidea, kde sme vychádzali z práce Kaila et al. (2011) a nového zoznamu motýľov Rakúska (Huemer 2013). Hoci sú tieto pomerne časté zmeny vnímané v praxi s istou nevôľou, stojí za nimi snaha o zjednotenie a stabilizáciu výsledného systému. Lepidopterológovia v Česku zareagovali pružnejšie a už v roku 2011 vydali Komentovaný zoznam (Laštůvka & Liška 2011). Autori sa okrem dôslednej akceptácie novej taxonómie snažili aktualizovať súčasný počet vyskytujúcich sa motýľov v Česku. Podobným úmyslom sú vedení aj autori predkladanej publikácie. Keďže v poslednom čase publikujú sa len nálezy nových, či vzácnych druhov, je nanajvýš potrebné zrevidovať informácie o počte v reálnom čase sa vyskytujúcich druhov. V posledných rokoch ustalo publikovanie klasických faunistických prác, napriek tomu, že sa rozrástla skupina hlavne amatérskych lepidopterológov, takže mnohé informácie zostávajú „ukryté“ v súkromných zbierkach. Autori sa pokúsili osloviť známych entomológov, že nakoľko dôsledne sa to podarilo, už posúdi verejnosť. Z tejto publikácie by malo byť zrejmé to, koľko motýľov bolo doposiaľ z územia Slovenska hodnoverne preukázaných, ale aj to, koľko ich v súčasnosti skutočne registrujeme. Výskyt viacerých druhov sa totiž často automaticky preberal zo staršej literatúry, a pritom mnohé z nich od zverejnenia v diele Hrubého (1964) už na Slovensku potvrdené neboli. Je to zároveň výzva na cielený prieskum zameraný na takéto druhy.

Štruktúra predkladaného zoznamu je jednoduchá a transparentná. V zozname je za menom druhu uvedené poradové číslo literárneho prameňa, v ktorom bol druh prvýkrát publikovaný zo Slovenska – počnúc základným dielom PLS, kde sú uvedené predošlé faunistické údajové pramene. Ak bol výskyt druhu na Slovensku publikovaný najprv v zahraničí, je pri druhu uvedené poradové číslo aj tejto publikácie. Niektoré vybrané rody alebo druhy, v zozname označené hviezdičkou, sú komentované. Ďalej je zvlášť uvedený zoznam zákonom chránených druhov Slovenska a potom druhov, ktorých výskyt na území Slovenska síce bol uvádzaný, ale v tomto zozname sú z rôznych dôvodov vynechané. Napríklad kvôli absencii dokladového materiálu, omylov v determinácii, synonymizácii, údajovej nedostatočnosti a pod. V prípade, že sa ich výskyt opätovne potvrdí, zaradia sa samozrejme späť do zoznamu. Zo synoným jednotlivých druhov sú uvedené len tie, ktoré boli na Slovenska publikované.

Slovenské mená jednotlivých druhov sú prevzaté z prác Reiprich (2000) a Pastorális (2012) a sú doplnené navrhovanými menami odvtedy na Slovensku zistených nových druhov. Taktiež sú pri slovenských menách zohľadnené potrebné úpravy vyvolané taxonomickými zmenami, ako sú vytvorenie nových čeľadí a presuny niektorých druhov do iných čeľadí alebo rodov.

V súčasnej dobe je zo Slovenska doložený výskyt 3 598 druhov motýľov. Napriek stúpajúcemu počtu celkovo zistených druhov, reálny stav je nižší. Súvisí to napríklad s ničením životného prostredia, úbytkom vhodných habitatov, prirodzenou cestou, alebo rôznymi antropickými zásahmi ale aj nízkym počtom profesionálnych a amatérskych lepidopterológov na Slovensku. Potešiteľný je ale záujem o štúdium hlavne tzv. microlepidopter, kde sú značné rezervy v poznaní. Treba spomenúť, že na ich odstraňovaní majú podiel aj viacerí českí špecialisti a aspoň výsledky prvonálezov pre Slovensko sú pravidelne publikované. Zverejňovanie výsledkov je obmedzené nedostatkom bežných periodík, kde by bolo možné publikovať klasické faunistické práce. Výskumy bývajú sťažené aj súčasnou legislatívou, ktorá prakticky znemožňuje amatérskym lepidopterológom zbierať materiál. Sprísnili sa aj podmienky pre vydávanie výnimiek zo zákona o ochrane prírody potrebné pre výskum v chránených oblastiach.

Ochrana motýľov nie je na Slovensku bohužiaľ na dostatočnej úrovni. Do dnešnej doby bolo realizovaných iba veľmi málo ochranárskych aktivít cielených priamo na motýle. Boli vypracované programy záchrany pre jasoňa červenookého (Parnassius apollo) a modráčikov rodu Phengaris (Maculinea). Až s nástupom NATURA 2000 a jej aplikácie do slovenskej legislatívy došlo k určitým posunom k zlepšeniu tejto situácie. V posledných rokoch bolo realizovaných niekoľko projektov financovaných Európskou komisiou, ktorých cieľom bolo monitorovať a zlepšiť stav biotopov, rastlín a živočíchov európskeho významu. Tieto projekty boli ale väčšinou realizované na veľmi malom území a projekty bohužiaľ neboli financované dostatočnú dobu. Často bol vykonaný iba základný výskum a realizovaná iba časť manažmentových opatrení. Ochranárov, či už profesionálnych alebo dobrovoľných, pri týchto projektoch oveľa viac zamestnávala byrokracia spojená so samotnou realizáciou projektu ako reálna práca v teréne. Súčasná ochrana motýľov nie je legislatívne najšťastnejšie riešená. Značná časť druhov je síce chránená, ale iba individuálne, pričom táto ochrana až na malé výnimky nemá takmer žiadny efekt. Individuálna ochrana má význam iba v súčinnosti s ochranou ich habitatov. Často môžeme v prírode vidieť ako torzá populácií chránených druhov prežívajú na hranici pozorovateľnosti, pričom ich habitaty sú v nevyhovujúcom stave, ničené antropickou činnosťou alebo nevhodným manažmentom.

Autori dúfajú, že táto publikácia, ktorá má širšie určenie, bude vhodnou a často využívanou pomôckou pri ďalšom štúdiu motýľov, výsledkom ktorého budú nálezy nových druhov pre Slovensko a snáď aj pre vedu a skvalitnenie manažmentu o významné lokality výskytu motýľov.

Pri spracovaní tohoto zoznamu svojimi odbornými radami, informáciami a poskytnutými ešte nepublikovanými vlastnými údajmi v rôznej, ale vo veľkej miere prispeli títo lepidopterológovia, kolegovia (podľa abecedy): Karol Bucsek (Bratislava), Gustav Elsner (Praha), Jaroslav Fajčík (Bratislava), František Kopeček (Uherský Brod), František Kosorín (Hronské Kľačany), Aleš Laštůvka (Prostějov), Zdeněk Laštůvka (Brno), Jan Liška (Jíloviště – Strnady), Jaroslav Němý (Brno), Ignác Richter (Malá Čausa), Ivan Richter (Prievidza), František Slamka (Bratislava), Ľubomír Srnka (Lehota pod Vtáčnikom), Jan Šumpich (Česká Bělá), Zdenko Tokár (Šaľa), Jan Uřičář (Kyjov), Ľubomír Víťaz (Nové Mesto nad Váhom).

Autori im touto cestou vyjadrujú poďakovanie, pretože svojou spoluprácou v značnej miere napomohli ku zvýšeniu aktuálnosti a kvalitatívnej úrovne zoznamu.

V roku 2012 sme si pripomenuli sté výročie narodenia významného slovenského lepidopterológa prof. Andreja Reipricha (1912–2002), ktorý sa v minulosti aktívne podieľal na tvorbe podobných projektov. Autori si dovoľujú vzdať hold jeho životu a práci a venujú tento príspevok jeho pamiatke.

Tabuľka 1.
Zoznam čeľadí s počtom druhov vyskytujúcich sa na Slovensku.

SYSTEMATICKÝ ZOZNAM DRUHOV S ČÍSLOM PRVÉHO LITERÁRNEHO PRAMEŇA

Poznámky:

– na Slovensku publikované synonymá sú pod platnými menami posunuté doprava

– literárny prameň, ktorého číslo je uvedené v hranatej zátvorke [No.] udáva mylnú informáciu alebo chybný údaj

– v prípade druhov publikovaných najprv v zahraničí a až potom na Slovensku, sú uvedené oba literárne pramene

– literárne pramene 1 až 4 sa nachádzajú v kapitole „Chronologický vývoj zoznamu motýľov zistených na Slovensku” na strane 209 , ako aj v zozname literatúry

– auct. (auctorum) = taxón v chápaní autorov (napr. v minulosti taxón podľa chápania väčšiny autorov); tiež,
taktiež (rozumie sa: v minulosti tiež používané pomenovanie taxónu)

 

Vzhľadom na rozsah práce je zoznam druhov a index taxónov dosputný len vo formáte PDF.

Because of the total extenct of this article, the systematic list of species and the taxon index is available only as PDF.

 

Chránené druhy - Protected species

V tejto časti je uvedený zoznam chránených druhov európskeho a národného významu v zmysle platnej slovenskej legislatívy. Jedná sa o druhy, ktoré nie je možné vyrušovať v ich prirodzenom prostredí, odchytávať ich alebo priamo usmrcovať bez príslušnej výnimky zo Zákona o ochrane prírody a krajiny a pre každý druh je stanovená „spoločenská hodnota“ ako základný sadzobník pri porušení daného zákona. Okrem toho v rámci všeobecnej ochrany rastlín a živočíchov Zákon o ochrane prírody a krajiny zakazuje odchytávať a usmrcovať živočíchy na miestach ich prirodzeného výskytu. Tento zákaz neplatí, ak sa odchytávanie alebo usmrcovanie uskutočňuje v súvislosti s vykonávaním vedeckovýskumnej činnosti alebo ak hrozí bezprostredné ohrozenie života alebo zdravia človeka alebo poškodenie jeho majetku.

Túto skutočnosť dávame do pozornosti predovšetkým amatérskym a začínajúcom lepidopterológom, aby sa tak zbytočne nedostali do problémov. Preto je potrebné v každom prípade požiadať o výnimku zo zákona, resp. kontaktovať príslušnú správu Štátnej ochrany prírody SR v danom regióne.

 

A. Chránené druhy európskeho významu v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Zerynthia polyxena

Parnassius apollo

Parnassius mnemosyne

Leptidea morsei

Colias myrmidone

Lycaena dispar

Lycaena helle

Phengaris arion

Phengaris teleius

Phengaris nausithous

Polyommatus eros

Nymphalis vaualbum

Euphydryas maturna

Lopinga achine

Coenonympha hero

Coenonympha oedippus

Eriogaster catax

Proserpinus proserpina

Chondrosoma fiduciaria

Dioszeghyana schmidtii

* Protected species.

 

B. Chránené druhy národného významu v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z v znení neskorších predpisov ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírodya krajiny v znení neskorších predpisov

Zygaena cynarae

Zygaena laeta

Carcharodus floccifera

Colias palaeno

Colias chrysotheme

Lycaena thersamon

Phengaris (= Maculinea) alcon

Plebejus (= Vacciniina) optilete

Polyommatus amandus

Polyommatus admetus

Polyommatus damon

Brenthis hecate

Boloria aquilonaris

Neptis sappho

Euphydryas aurinia

Hyponephele lupina

Erebia pharte

Hipparchia statilinus

Hipparchia semele

Hipparchia hermione

(= H. alcyone)

Chazara briseis

Arichanna melanaria

Pericallia matronula

Eucharia festiva

Euplagia quadripunctaria

Eutelia adulatrix

Syngrapha microgamma

PUBLIKOVANÉ, ALE DO ZOZNAMU NEZAHRNUTÉ DRUHY - Published species not included in the checklist

Z menného zoznamu sú vynechané niektoré zo Slovenska publikované druhy a to z nasledovných dôvodov:

A. Publikované údaje o predmetnom druhu sú založené na chybnej determinácii. Pri jednotlivých druhoch je uvedené číslo literárneho prameňa, kde bol druh publikovaný a u niektorých aj publikácia, v ktorej bola chybná determinácia zverejnená.*

Stigmella torminalis Wood, 1890 3

Meesia richardsoni Walsingham, 1900 81

Lampronia flavifrontella Denis et Schiffermüller, 1775 3

Lampronia redimitella Lienig et Zeller, 1846 91

Parornix loganella Stainton, 1848 80

Phyllonorycter apparella Herrich–Schäffer, 1885 1

Epichnopterix ardua Mann, 1876 75 – 91

Kessleria fasciapennella Stainton, 1849 3

Agonopterix ulicetella Stainton, 1849 3

Depressaria cervicella Herrich–Schäffer, 1854 77

Elachista regificella Sircom, 1849 3

Elachista catalana Parenti, 1978 80

Elachista revinctella Zeller, 1850 78

Elachista freyi Staudinger, 1870 3

Elachista lugdunensis Frey, 1859 1

Tetanocentria ochrella Sinev, 1986 76

Blastobasis roscidella Zeller, 1847 3

Coleophora ononidella Milliere, 1849 61

Scythris emichi Anker, 1870 3

Chrysoesthia eppelsheimi Staudinger, 1885 1 – 91

Bryotropha plantariella Tengström, 1848 76 – 14

Bryotropha umbrosella Zeller, 1839 3 – 14

Syncopacma albipalpella Herrich–Schäffer, 1854 1

Gynnidomorpha rubricana Peyerimhoff, 1877 76

Aethes piercei Obraztsov, 1952 76

Epiblema simploniana Duponchel, 1834 1

Pelochrista medullana Staudinger, 1880 80

Eucosma monstratana Rebel, 1906 76

Eucosma paetulana Kennel, 1900 76

Eucosma gradensis Galvagni, 1909 76

Dichrorampha ligulana Herrich–Schäffer, 1848 79

Erebia oeme Hübner, 1804 1

Aphomia foedella Zeller, 1839 76

Hypsopygia incarnatalis Zeller, 1847 4 – 93

Pempelia alpigenella Duponchel, 1836 80

Lymphia chalybella Eversmann, 1844 3

Pima boisduvaliella Guenée, 1845 1

Ephestia welseriella Zeller, 1848 76

Cadra figulilella Gregson, 1871 76

Hypena obsitalis Hübner, 1813 1

Meganola gigantula Staudinger, 1879 82

Luperina nickerlii Freyer, 1845 94 

B. V súčasnosti inak chápané taxóny (napr. synonymizácia alebo preradenie na úroveň poddruhov).**

Stigmella ulmariae Wocke, 1879 77, 40

Lampronia intermediella Heinemann, 1859 1

Phyllonorycter phyllocytisi Hering, 1936 94

Phyllonorycter platanoidella Joannis, 1920 94

Argyresthia tatrica Baraniak, Kulfan et Patočka, 2003 9

Elachista contisella Chrétien, 1922 78

Coleophora pseudodirectella Toll, 1959 93

Ochlodes venatus Bremer et Grey, 1853 1

Leptidea reali Reissinger, 1989 11

Pontia daplidice Linnaeus, 1758 1

Pseudophilotes schiffermuelleri Hemming, 1929 1

Aricia allous Geyer, 1827 2

Polyommatus eroides Frivaldszky, 1835 1

Boloria alethea Hemming, 1934 1

Neptis hylas Linnaeus, 1758 1

Coenonympha amyntas Poda, 1761 1

Euzophera egeriella Milliére, 1869 76

Eudonia parella Zeller, 1839 76

Eudonia imparella La Harpe, 1864 1

C. Druhy, ktoré na Slovensku preukázateľne mali svoju populáciu, ale v posledných desaťročiach ich výskyt už nebol potvrdený a považujeme ich za vymreté alebo nezvestné.***

Carcharodus lavatherae Esper, 1783 1

Carterocephalus silvicola Meigen, 1829 39

Colias phicomone Esper, 1780 76

Lycaena helle Denis & Schiffermüller, 1775 1

Iolana iolas Ochsenheimer, 1816 1

Polyommatus damon Denis & Schiffermüller, 1775 1

Boloria eunomia Esper, 1799 1

Nymphalis vaualbum Denis & Schiffermüller, 1775 1

Chariaspilates formosaria Eversmann, 1837 1

Chondrosoma fiduciaria Anker, 1854 1

Idaea sericeata Hübner, 1813 1

Eublemma pannonica Freyer, 1840 1

D. Ojedinelý, neopakovaný nález ďaleko od areálu trvalého výskytu.****

Stichobasis helicinoides Heylaerts, 1881 78

Lampides boeticus Linnaeus, 1767 1

Gnophos sartata Treitschke, 1827 93

Metachrostis velox Hübner, 1813 93

E. Druhy, ku ktorým nie sú k dispozícii žiadne dokladové exempláre.*****

Cosmopterix lienigiella Lienig et Zeller, 1846 65

Boloria titania Esper, 1793 1

Erebia tyndarus Esper, 1781 76

Peribatodes ilicaria Geyer, 1833 (= manuelaria Herrich–Schäffer, 1852) 81

Acronicta cinerea Hufnagel, 1766 (= abscondita Treitschke, 1825) 1

F. V súčasnosti výskyt trvalej populácie tohto druhu na Slovensku považujeme za veľmi nepravdepodobný.******

Coenonympha oedippus Fabricius, 1787 1

Pyronia tithonus Linnaeus, 1767 1

Epischnia illotella Zeller, 1839 1

Asarta aethiopella Duponchel, 1836 3

Scoparia perplexella Zeller, 1839 1

Agriphila tersellus Lederer, 1855

(= hungaricus Schmidt, 1909) 1

Udea institalis Hübner, 1818 1

Pygaera timon Hübner, 1803 1

Daphnis nerii Linneaus, 1758 1

Hippotion celerio Linnaeus, 1758 1

Eilema caniolum Hübner, 1808 1

Dysauxes punctata Fabricius, 1781 1

Diacrisia metelkana Lederer, 1861 1

Alcis jubata Thunberg, 1788 1

Cleorodes lichenaria Hufnagel, 1767 1

Tephronia sepiaria Hufnagel, 1767 1

Crocallis tusciaria Borkhausen, 1793 1

Chesias legatella Denis et Schiffermüller, 1775 1

Schistostege decussata Denis et Schiffermüller, 1775 3

Eupithecia extremata Fabricius, 1787 1

Eupithecia irriguata Hübner, 1813 1

Eupithecia conterminata Lienig et Zeller, 1846 1

Eupithecia cauchiata Duponchel, 1830 1

Horisme aquata Hübner, 1813 1

Camptogramma scripturata Hübner, 1799 1

Cyclophora puppillaria Hübner, 1799 1

Scopula caricaria Reutti, 1853 1

Herminea plumigeralis Hübner, 1825 1

Calophasia platyptera Esper, 1788 1

Cucullia balsamitae Boisduval, 1840 1

Cucullia argentina Fabricius, 1787 1

Cryphia receptricula Hübner, 1803 1

Nyctobrya muralis Forster, 1771 1

Oxytrypia orbiculosa Esper, 1795 1

Eremohadena immunda Eversmann, 1842 1

Hadena magnolii Boisduval, 1829 1

 

* Published data on given species are based on misidentification. Individual species are preceded by the number of the literary source, where the record was published and for some species even a publication in which a flawed determination was published.

** Over time, there has been a change in the taxonomic classification (for example, synonymization of the species, or degradation to subspecies etc.).

*** It is a species that has had its population in Slovakia, but its presence has not been confirmed in recent decades. Therefore we consider it extinct or missing.

**** Scattered, unrepeated record, far from the area of the permanent occurrence.

***** There are no documented records.

****** The occurence of a permanent population of this species in Slovakia is currently considered highly unlikely.

Záver

Tento zoznam motýľov Slovenska bude v budúcnosti sprístupnený v elektronickej podobe na webovej stránke www.lepidoptera.sk, kde bude periodicky alebo podľa potreby či množstva nových údajov upravovaný, aktualizovaný. Autori tohoto zoznamu preto vyzývajú kolegov lepidopterológov, aby svojimi informáciami o nových nálezoch alebo iných cenných údajoch naďalej napomáhali aj v budúcnosti pri spracovaní čo najaktuálnejšieho zoznamu.

Chronologický vývoj zoznamu motýľov zistených na Slovensku - Chronological development of Checklist of Lepidoptera collected in Slovakia

1 Hrubý K, 1964: Prodromus Lepidopter Slovenska – Prodromus Lepidopterorum Slovaciae. SAV, Bratislava, 959 pp.

2 Reiprich A, 1977: Doplnky k Prodromu Lepidopter Slovenska. Entomologické problémy, Bratislava, 14: 1369.

3 Reiprich A & Okáli I, 19881989: Dodatky k Prodromu Lepidopter Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, zv. 1 (1988) 135 pp., zv. 2 (1989) 106 pp., zv. 3 (1989) 139 pp.

Patočka J, Reiprich A & Pastorális G, 1989: Zoznam motýľov (Lepidoptera) zistených alebo očakávaných na Slovensku. Spravodaj Oblastného Podunajského Múzea Komárno, Iuxta Danubium, 8: 140 pp.

Pastorális G & Reiprich A, 1993: Korekcie a doplnky k Zoznamu motýľov (Lepidoptera) zistených alebo očakávaných na Slovensku (Patočka, Reiprich & Pastorális 1989). Správy Slovenskej entomologickej spoločnosti, Bratislava, 5 (12): 124.

Pastorális G & Reiprich A, 1995: Zoznam motýľov vyskytujúcich sa na území Slovenska (Check–list of the Lepidoptera species occuring in Slovakia). SZOPK Komárno, Spišská Nová Ves, 54 pp.

4 Laštůvka Z [Ed.], 1998: Seznam motýlů České a Slovenské republiky. Checklist of Lepidoptera of the Czech and Slovak Republics (Insecta, Lepidoptera). Konvoj Verlag, Brno, 115 pp.

Reiprich A, 2000: Slovenské mená motýľov. Spišská Nová Ves, 180 pp.

Patočka J & Kulfan J, 2009: Lepidoptera of Slovakia, bionomics and ecology. Motýle Slovenska, bionómia a ekológia. Vydavateľstvo Veda, Bratislava, 312 pp.

Pastorális G, 2010: A checklist of Microlepidoptera occured in Slovakia (Lepidoptera: Microlepidoptera). Folia faunistica Slovaca, 15 (9): 6193.

Pastorális G, 2012: Zoznam drobných motýľov (Lepidoptera: Microlepidoptera) zistených na Slovensku. Checklist of micromoths (Lepidoptera: Microlepidoptera) known from Slovakia. Folia faunistica Slovaca, 17 (1): 2180.

Literatúra

Abafi–Aigner L, Pável J & Uhrik N, 1896: Lepidoptera. In: Fauna Regni Hungariae III. Arthropoda. Budapest, 82 pp.

5 Baldizzone G & Nel J, 2004: Description d’une nouvelle espèce du genre Coleophora Hübner: C. retrodentella Baldizzone & Nel, sp. n., de France et d’Italie (Lepidoptera: Coleophoridae). SHILAP Revista de Lepidopterología, 32 (126): 161–167.

6 Baldizzone G & van der Wolf HW, 2000: Corrections of and additions to the Checklist of European Coleophoridae (Lepidoptera: Coleophoridae). SHILAP Revista de Lepidopterología, 28 (112): 395–428.

Baldizzone G, van der Wolf HW & Landry JF, 2006: Coleophoridae, Coleophorinae (Lepidoptera) In: World Catalogue of Insects 5. Apollo Books, Stenstrup, 215 pp.

7 Baraniak E, Kulfan J & Patočka J, 2003: Argyresthia tatrica sp. n. (Lepidoptera, Yponomeutidae, Argyresthiinae) – a new Lepidoptera species feeding on Larix decidua in the Tatra Mts. Mitt. Mus. Nat. Kd. Berlin, Deutsche Entomol. Z., 50 (2): 231–236.

Barischnikova SV, 2008: Tineidae. In: Sinev SYu (Ed.) Catalogue of the Lepidoptera of Russia. KMK Scientific Press, p. 27–32.

8 Bělín V, 1999: Motýli České a Slovenské republiky aktivní ve dne. Nakladatelství Kabourek, Zlín, 43 pp.

9 Bengtsson BÅ & Johansson R, 2012: Review of unicolorous species of the subgenus Blastotere (Lepidoptera, Argyresthiidae) with descriptions of Argyresthia svenssoni sp. n. and A. kulfani sp. n. Entomologisk Tidskrift 132 (4): 257–274.

Brown JW 2005: Tortricidae (Lepidoptera) In: World Catalogue of Insects 5. Apollo Books, Stenstrup, 741 pp.

10 Čaputa A, 1986: Ďalšie nové a významnejšie druhy motýľov (Lepidoptera) na Kováčovských kopcoch. Biológia, Bratislava, 41: 201–210.

11 Česánek M & Slamka F, 1995: Leptidea reali – a new species in Slovakia (Lepidoptera: Pieridae). Entomofauna carpathica, Bratislava, 7 (1–2): 11.

12 Devyatkin AL 1997: Family Hesperiidae. In: Tuzov VK (Ed.): Guide to the Butterflies of Russia an adjacent territories. Vol. 1. Pensoft, Sofia & Moskau, p. 105–133.

13 Dinga V, Lukhtanov VA, Talavera G & Villa R, 2011: Unexpected layers of cryptic diversity in wood white Leptidea butterflies. Nature Communications, doi: 10.1038/ncomms1329.

14 Elsner G, 1996: A new West–Palaearctic genus and species, externally similar to Stenolechia gemmella, with taxonomical notes on related genera (Lepidoptera: Gelechiidae). Klapalekiana, 31: 73–90.

15 Elsner G & Elsner V, 1985: Lepidoptera. Faunistic records from Czechoslovakia. Acta entomologica Bohemoslovaca, Praha, 82: 395–397.

16 Elsner G & Elsner V, 1989: Lepidoptera. Faunistic records from Czechoslovakia. Acta entomologica Bohemoslovaca, Praha, 86: 77.

17 Elsner G, Huemer P & Tokár Z, 1999: Die Palpenmotten (Lepidoptera: Gelechiidae) Mitteleuropas. Edit. F. Slamka, Bratislava, 208 pp.

18 Elsner G & Karsholt O, 2003: Bryotropha patockai sp. n. – a new species of Gelechiidae from eastern Central Europe (Lepidoptera). Entomologische Zeitschrift Stuttgart, 113 (3): 72–74.

19 Elsner G, Liška J & Petrů M, 2008: Eine neue Art der Gattung Lypusa Zeller, 1852 (Lepidoptera: Lypusidae). Entomologische Zeitschrift, Stuttgart, 118 (3): 107–112.

20 Elsner V & Elsner G, 1985: Nové a významné nálezy mikrolepidopter (Lepidoptera) v ČSSR. Zborník Slovenského národného Múzea, Prírodné vedy, Bratislava, 31: 123–143.

Fajčík J, 1998: Motýle strednej Európy, II zväzok, Noctuidae. Die Schmetterlinge Mitteleuropas, II. Band, Noctuidae. Bratislava, 233 pp.

21 Fajčík J & Slamka F, 1996: Huňatec Glacies (syn. Psodos) coracina (Lepidoptera, Geometridae), prvý nález pre územie Slovenska. [Glacies (Psodos) coracina (Lepidoptera, Geometridae) – a first record from the Slovakia]. Entomofauna carpathica, 8: 22–24.

Fric Z, Wahlberg N, Pech P & Zrzavy J, 2007: Phylogeny and classification of the Phengaris–Maculinea clade (Lepidoptera: Lycaenidae): total evidence and phylogenetic species concepts. Systematic Entomology, 32: 558–567.

22 Gaedike R & Mally R, 2011: On the taxonomic status of Cephimallota angusticostella (Zeller) and C. crassiflavella Bruand (Tineidae). Nota lepidopterologica, 34 (2): 115–130.

23 Gaedike R & Tokár Z, 2010: Pelecystola fraudulentella (Zeller, 1852) discovered in Slovakia a third locality record (Tineidae). Nota lepidopterologica, 33 (1): 25–29.

24 Gábel B, Košel V & Krištín A, 1978: Digitivalva (Inuliphila) pulicariae (Klimesch, 1956) eine neue troglophile Art der Slowakischen Fauna. Biológia, Bratislava, 33 (2): 157–159.

24a Geiger H & Scholl A, 1982: Pontia daplidice (Lepidoptera, Pieridae) in Südeuropa – eine Gruppe von zwei Arten. Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 55: 107–114.

25 Gregor F, Laštůvka A, Laštůvka Z & Marek J, 1986: Doplňky k faunistice druhů rodu Coleophora v Československu. Zpravodaj Čs. Společ. Entomol. Bohemoslov, Praha, 83: 400.

26 Gregor F & Povolný D, 1983. Description of Ectoedemia spiraeae and designation of type specimens of Lithocolletis desertella. Časopis Moravského Musea v Brně, 68: 173–180.

Hacker H, 1996: Revision der Gattung Hadena Schrank, 1802 (Lepidoptera: Noctuidae). Esperiana, 5: 7–724.

27 Hrdý I, Krampl F & Marek J, 1987: Lepidoptera. Faunistic records from Czechoslovakia. Acta entomologica Bohemoslovaca, Praha, 84: 66.

1 Hrubý K, 1964: Prodromus Lepidopter Slovenska – Prodromus Lepidopterorum Slovaciae. SAV, Bratislava, 959 pp.

27a Huemer P, 2013: Die Schmetterlinge Österreichs (Lepidoptera). Systematische und faunistische Checkliste. Tiroler Landesmuseen, Studiohefte 12: 304 pp.

28 Huemer P & Karsholt O, 2010: Gelechiidae II (Gelechiinae: Gnorimoschemini). In: Huemer P, Karsholt O & Nuss M (eds.): Microlepidoptera of Europe, Apollo Books, Stenstrup, 6: 1–586.

29 Janovský M, 1991: Motýli (Lepidoptera) Zoboru. Zobor, Nitra, 2: 203–219.

30 Kaila L, 2011: A review of species related to Elachista catalana Parenti (Lepidoptera, Elachistidae: Elachistinae) with descriptions of two new species. Entomologica Fennica, 22: 85–96.

31 Kaila L & Junnilainen J, 2002: Taxonomy and identification of Elachista cingillella (Herrich–Schäffer, 1855) and its close relatives (Lepidoptera: Elachistidae), with descriptions of two new species. Entomologica Fennica, 13: 167–188.

31a Kaila L, Mutanen M & Nyman T, 2011: Phylogeny of the mega–diverse Gelechioidea (Lepidoptera): Adaptations and determinants of success. Molecular Phylogenetics and Evolution, 61: 801–809.

32 Karsholt O, 1997: The genus Chrysoclista Stainton, 1854 in Europe (Lepidoptera: Agonoxenidae). Copenhagen, Denmark. Entomologiske Meddelerser, 65: 29–33.

Karsholt O & van Nieukerken EJ (eds), 2011: Fauna Europaea: Lepidoptera, Moths. Fauna Europaea, Version 2.4, online at http//www.faunaeur.org (visited july 2011).

33 Krampl F, 1991: Nové nálezy pěti druhů Eupithecia Curtis v Československu s poznámkami k jejich biologii a rozšíření (Lepidoptera, Geometridae). Zbor. Jihočes. Muz., České Budějovice, 31: 5–19.

34 Krampl F, 1994: Eupithecia addictata, an Asian pug moth confused in Europe with E. thalictrata (Lepidoptera, Geometridae). European Journal of Entomology, České Budějovice, 91: 335–348.

35 Krampl F & Marek J, 1991: A new subspecies of Colostygia austriacaria from the Tatra Mts, Czechoslovakia (Lepidoptera, Geometridae). Acta entomologica Bohemoslovaca, 88: 43–52.

36 Králíček M, 1992: Příspěvek k poznání fauny Lepidopter Tematínskych kopců. Acta univ. Agric. (Brno) facult. Agron., 40 (3–4): 275–300.

37 Králíček M, 1993: Dva pozoruhodné druhy můrovitých (Lepidoptera, Noctuidae) na území Československa. Správy Čs. Spol. Entomol. ČSAV, Praha, 28 (1992): 105–106.

38 Kulfan M, 1989: Occurence of the american species Parectopa robiniella Clemens (Lepidoptera, Gracillariidae) in South Slovakia. Biologia, Bratislava, 44: 185–188.

39 Kuras T & Beneš J, 1994: Výskyt soumračníka Carterocephalus silvicolus Meigen, 1829 (Hesperiidae, Lepidoptera) v České republice a na Slovensku. Časopis Slezského Muzea Opava, 43 (A): 277–279.

40 Laštůvka A & Laštůvka Z, 1990: Zur Faunistic der Nepticulidae–Arten in der Tschechoslowakei (Lepidoptera). Acta Mus. Moraviae, Sci. nat., 75: 185–192.

41 Laštůvka A & Laštůvka Z, 1992 (1994): Zur kenntnis der Tschechoslowakischen Trifurcula–Arten (Lepidoptera, Nepticulidae). Acta univ. Agric. (Brno) facult. Agron., 40 (3–4): 197–220.

42 Laštůvka A & Laštůvka Z, 1997: Nepticulidae Mitteleuropas. Ein illustrierter Begleiter (Lepidoptera). Konvoj Verlag, Brno, 230 pp.

43 Laštůvka A & Laštůvka Z, 2004: Stigmella stettinensis (Heinemann), an overlooked species of the Stigmella oxyacanthella–group (Lepidoptera, Nepticulidae) in Europe. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis (Brno), LIV, 52 (4): 17–24.

44 Laštůvka A & Laštůvka Z, 2006: The European Phyllonorycter species feeding on the plants of the tribe Genisteae (Fabaceae), with descriptions of twelve new species (Lepidoptera: Gracillariidae). Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis (Brno), LIV, 53 (5): 65–84.

45 Laštůvka Z, 1988: Motýli (Lepidoptera) Plešivecké planiny. Výskumné práce z ochrany prírody, 6B: 303–322.

46 Laštůvka Z, 1989: Bembecia puella sp. n. aus der Slowakei (Lepidoptera, Sesiidae). Scripta Fac. Sci. nat. Univ. Purk. Brun., 19: 85–92.

4 Laštůvka Z [Ed.], 1998: Seznam motýlů České a Slovenské republiky. Checklist of Lepidoptera of the Czech and Slovak Republics (Insecta, Lepidoptera). Konvoj Verlag, Brno, 115 pp.

47 Laštůvka Z & Laštůvka A, 1994: Drei neue Arten der Trifurcula pallidella – Gruppe aus Mitteleuropa (Lepidoptera, Nepticulidae). Entomol. Gener., 18: 201–212.

Laštůvka Z & Liška J, 2011: Komentovaný seznam motýlů České republiky. Annotated checklist of moths and butterflies of the Czech Republic (Insecta: Lepidoptera). Biocont Laboratory, Brno, 148 pp.

48 Lendel A, 2011: The first record of Synanthedon mesiaeformis (Lepidoptera, Sesiidae) in Slovakia. Folia faunistica Slovaca, 16: 91–96.

Leraut PJA, 2012: Moths of Europe, vol. 3: Zygaenids, Pyralids 1 and Brachodids. N.A.P. Editions, 599 pp.

49 Marek J & Gregor F, 1989: Lepidoptera. Faunistic records from Czechoslovakia. Acta entomologica Bohemoslovaca, Praha, 88: 217–222.

50 Marek J & Krampl F, 1990: Coleophora svenssoni in central Europa with note on its biology (Lepidoptera, Coleophoridae). Acta entomologica Bohemoslovaca, Praha, 87: 290–297.

51 Marek J, Laštůvka A & Vávra J, 1991: Faunistic records from Czechoslovakia. Acta entomologica Bohemoslovaca, Praha, 88: 217–222.

52 Marek J, Laštůvka A, Vávra J & van der Wolf HW, 1992: Lepidoptera. Faun. Rec. from Czechoslovakia. Acta entomologica Bohemoslovaca, Praha, 89: 473–476.

53 Marek J & Patzak H, 1984: Coleophora bucovinella in der Tschechoslowakei und Bemerkungen zu Ihrer Lebensweise (Lepidoptera, Coleophoridae). Acta entomologica Bohemoslovaca, Praha, 81: 54–56.

54 Miško L, 2010: Faunistic records from Slovakia. Lepidoptera: Noctuidae. Entomofauna carpathica, 22: 42.

55 Mutanen M, Aarvik L, Huemer P, Kaila L, Karsholt O & Tuck K, 2012: DNA barcodes reveal that the widespread European tortricid moth Phalonidia manniana (Lepidoptera: Tortricidae) is a mixture of two species. Zootaxa, 3262: 1–21.

56 Němý J, 2012: Dahlica lazuri a D. wockii – nové druhy entomofauny v České republice a na Slovensku (Lepidoptera: Psychidae). Folia faunistica Slovaca, 17 (2): 197–200.

56a Němý J, 2013: Pterothrixidia rufella (Duponchel, 1836) (Lepidoptera: Pyralidae) – nový druh pro faunu Slovenska. Folia faunistica Slovaca, 18 (1): 79–80.

Nieukerken EJ van, Kaila L, Kitching IJ, Kristensen NP, Lees DC, Minet J, Mitter CH, Mutanen M, Regier JC, Simonsen TJ, Wahlberg N, Yen S–H, Zahiri R, Adamski D, Baixeras J, Bartsch D, Bengtsson BÅ, Brown JW, Bucheli SR, Davis DR, De Prins J, De Prins W, Epstein ME, Gentili–Poole P, Gielis C, Hättenschwiler P, Hausmann A, Holloway JD, Kallies A, Karsholt O, Kawahara AY, Koster SJC, Kozlov MV, Lafontaine JD, Lamas G, Landry J–F, Lee S, Nuss M, Park K–T, Penz C, Rota J, Schmidt BC, Schintlmeister A, Sohn J–C, Solis MA, Tarmann GM, Warren AD, Weller S, Yakovlev RV, Zolotuhin VV & Zwick A, 2011. Order Lepidoptera Linnaeus, 1758. In: Zhang Z–Q (Ed.), Animal biodiversity: An outline of higher–level classification and survey of taxonomic richness. Zootaxa, 3148: 212–221.

Nuss M, 2005: Scopariinae. In: Goater B, Nuss M & Speidel W (eds): Pyraloidea I. In: Huemer P & Karsholt O (eds): Microlepidoptera of Europe 4. Apollo Books, Stenstrup, pp. 127–180, 184–185, 194–201, 225–238, 259–276.

57 Panigaj Ľ, 1986: Fauna motýľov (Lepidoptera) Pieninského národného parku. Zborník prác o Tatranskom národnom parku, 27: 83–144.

58 Panigaj Ľ, 2006: First record of Digitivalva granitella (Lepidoptera, Acrolepiidae) from Slovakia and other remarkable species of the genus Digitivalva. Biologia, Bratislava, 61(5): 596.

Panigaj Ľ. & Hrušková Z, 2006: Niekoľko poznámok k výskytu teplomilných druhov motýľov (Lepidoptera) na východnom Slovensku. Natura Carpatica 47: 179–182.

59 Pastorális G, 1985: Príspevok k faunistike motýľov v Komárne a jeho blízkom okolí. Iuxta Danubium, Komárno, 5: 93–126.

60 Pastorális G, Elsner G, Kopeček F, Kosorín F, Laštůvka A, Lendel A, Liška J, Němý J, Richter Ig, Štefanovič R, Šumpich J & Tokár Z, 2013: Štrnásť nových druhov motýľov (Lepidoptera) pre faunu Slovenska. Folia faunistica Slovaca 18 (1): 1–12.

61 Pastorális G, Kosorín F, Laštůvka A, Liška J, Richter Ig & Tokár Z, 2011: Nálezy nových druhov drobných motýľov (Microlepidoptera) pre faunu Slovenska. Folia faunistica Slovaca, 16 (3): 143–150.

62 Patočka J, 1960: Ďalšie doplnky k faunistike Lepidopter na Slovensku. Biológia, Bratislava, 15: 584–593.

63 Patočka J, 1988: K faunistike Lepidopter Slovenska. Entomologické problémy, Bratislava, 18: 99–119.

64 Patočka J & Jaroš J, 1991: Epinotia slovacica, a new species of tortricid moth from Slovakia (Lepidoptera, Tortricidae). Acta entomologica Bohemoslovaca, Praha, 88: 215–217.

65 Patočka J & Kulfan J, 2009: Lepidoptera of Slovakia, bionomics and ecology. Motýle Slovenska, bionómia a ekológia. Vydavateľstvo Veda, Bratislava, 312 pp.

66 Patočka J & Liška J, 1989: Eine neue Art aus der Tschechoslowakei: Scythris bengtssoni sp. n. (Lepidoptera, Scythridae). Acta entomologica Bohemoslovaca, Praha, 86: 72–75.

67 Petrašovič J & Reiprich A, 1992: Motýle (Lepidoptera) pobrežného pásma vodnej nádrže Veľká Domaša. Entomologické problémy, Bratislava, 23: 61–86.

68 Povolný D, 1984: Scrobipalpa (Euscrobipalpa) reiprichi sp. n. (Lepidoptera, Gelechiidae) a surprising discovery from Eastern Slovakia. Acta entomologica Bohemoslovaca, Praha, 81: 453–457.

69 Razowski J, 2001: Die Tortriciden (Lepidoptera, Tortricidae) Mitteleuropas. Bestimmung – Verbreitung – Flugstandort – Lebensweise der raupen. Edit. F. Slamka, Bratislava, 319 pp.

70 Razowski J, 2002: Tortricidae (Lepidoptera) of Europe. Volume 1. Edit. F. Slamka, Bratislava, 247 pp.

Razowski J, 2003: Tortricidae (Lepidoptera) of Europe. Volume 2. Edit. F. Slamka, Bratislava, 301 pp.

Razowski J, 2009: Tortricidae (Lepidoptera) of the Palaearctic Region. Cochilini. Volume 2. Edit. F. Slamka, Bratislava, 195 pp.

2 Reiprich A, 1977: Doplnky k Prodromu Lepidopter Slovenska. Entomologické problémy, Bratislava, 14: 1369.

71 Reiprich A, 1978: Adela basella Eversmann – eine neue Schmetterlingsart für Mitteleuropa aus dem Slovenský raj in der Slowakei (Lep., Incurvariidae). Biológia, Bratislava, 33 (5): 423–430.

72 Reiprich A, 1984: Záverečný príspevok o faunistickom a ekologicko–bionomickom výskume motýľov Slovenského raja a okolia Spišskej Novej Vsi. Zborník Východoslovenského Múzea, Prírodné vedy, Košice, 25: 95–115.

73 Reiprich A, 1986: Nálezy niekoľkých nových druhov motýľov (Lepidoptera) pre územie Slovenska. Biológia, Bratislava, 41: 139–199.

74 Reiprich A, 1988: Ďalšie nálezy motýľov (Lepidoptera) pre územie Slovenska. Biológia, Bratislava, 43: 125–130.

75 Reiprich A, 1989a: Prírastky motýlej fauny na Slovensku v období rokov 1985–1988. 1.–2. časť. Správy Slovenskej entomologickej spoločnosti, Bratislava, 1 (2): 1–13.

76 Reiprich A, 1989b: Prírastky motýlej fauny na Slovensku v období rokov 1985–1988. 3.–4. časť. Správy Slovenskej entomologickej spoločnosti, Bratislava, 1 (3): 1–11.

77 Reiprich A, 1990: Prírastky motýlej fauny na Slovensku v roku 1989. Správy Slovenskej entomologickej spoločnosti, Bratislava, 2 (2): 1–7.

78 Reiprich A, 1991: Prírastky motýlej fauny na Slovensku v roku 1990. Správy Slovenskej entomologickej spoločnosti, Bratislava, 3 (2): 20–23.

79 Reiprich A, 1992: Prírastky motýlej fauny na Slovensku v roku 1991. Správy Slovenskej entomologickej spoločnosti, Bratislava, 4 (2): 7–14.

80 Reiprich A, 1993: Prírastky motýlej fauny na Slovensku v roku 1992. Správy Slovenskej entomologickej spoločnosti, Bratislava, 5 (3): 13–23.

81 Reiprich A, 1994: Prírastky motýlej fauny na Slovensku v roku 1993. Správy Slovenskej entomologickej spoločnosti, Bratislava, 6 (2–4): 40–44.

82 Reiprich A, 2000: Slovenské mená motýľov. Spišská Nová Ves, 180 pp.

3 Reiprich A & Okáli I, 19881989: Dodatky k Prodromu Lepidopter Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, zv. 1 (1988) 135 pp., zv. 2 (1989) 106 pp., zv. 3 (1989) 139 pp.

83 Reiprich A & Tokár Z, 1992: Nové druhy motýľov pre oblasť Slovenského raja a okolia Spišskej Novej Vsi z rokov 1989–1991. Entomologické problémy, Bratislava, 23: 33–38.

84 Richter Ig, 2013: Výskyt piadivky Dysstroma infuscata (Tengström, 1869) na Slovensku (Lepidoptera, Geometridae). Folia faunistica Slovaca, 18 (1): 67–71.

85 Richter Ig, Richter Iv & Tokár Z, 2003: Výsledky výskumu motýľov Slovenského krasu. Záverečná správa pre Správu CHKO Slovenský kras, 52 pp.

Schmitt T, Varga Z & Seitz A, 2005: Are Polyommatus hispana and Polyommatus slovacus bivoltine Polyommatus coridon (Lepidoptera: Lycaenidae)? The discriminatory value of genetics in taxonomy. Organisms, Diversity & Evolution, 5: 297–307.

86 Seyer H, 1991: Saturnia l. ligurica und zwei neue Subspecies aus Osteuropa: S. ligurica donauensis n. ssp. und S. ligurica melichi n. spp. (Lepidoptera: Saturniidae). Ber. Kr. Nürnbg. Ent., Nürnberg, Galathea, 7 (4): 143–152.

Simonyi S, 2007: On the distribution of Hadena bicruris (Hufnagel, 1766) and Hadena capsincola ([Denis & Schiffermüller], 1775) in Hungary (Lepidoptera: Noctuidae). Folia entomologica hungarica, 68: 143–146.

87 Slamka F, 1992: Pancalia nodosella (Mann, 1854), nový druh pre Česko–Slovensko (Lepidoptera, Cosmopterigidae). Správy Slovenskej entomologickej spoločnosti, Bratislava, 3 (3–4): 1–3.

Slamka F, 2004: Die Tagfalter Mitteleuropas – östlicher Teil. František Slamka, 288 pp.

88 Šumpich J, 2011: Motýli Národních parků Podyjí a Thayatal. Die Schmetterlinge der Nationalparke Podyjí und Thayatal. Správa Národního parku Podyjí, Znojmo, 428 s.

89 Šumpich J & Skyva J, 2012: New faunistic records for a number of Microlepidoptera, including description of three new taxa from Agonoxenidae, Depressariidae, and Gelechiidae (Gelechioidea). Nota lepidopterologica, 35 (2): 161–179.

Šumpich J, Žemlička M, Číla P, Heřman P, Liška J, Elsner G, Marek J, Laštůvka A, Skyva J, Mikát M & Rotter M, 2007a: Faunistic records from the Czech Republic – 225. Klapalekiana, 43: 79–84.

90 Tokár Z & Reiprich A, 1989: Nové nálezy motýľov v oblasti Slovenského raja a okolia Spišskej Novej Vsi z rokov 1986–1988. Zborník Východoslovenského Múzea, Prírodné vedy, Košice, 30: 71–81.

91 Tokár Z, Richter Ig, Pastorális G & Slamka F, 2002: New and interesting records of Lepidoptera of Slovakia from the years 1998–2001. Entomofauna carpathica, 14 (1): 1–11.

92 Tokár Z, Richter Ig, Richter Iv, Liška J, Pastorális G, Kosorín F, Elsner G & Němý J, 2010: Faunistic records from Slovakia. Lepidoptera: Micropterigidae, Eriocraniidae, Nepticulidae, Incurvariidae, Prodoxidae, Psychidae, Tineidae, Bucculatricidae, Gracillariidae, Yponomeutidae, Glyphipterigidae, Autostichidae, Blastobasidae, Oecophoridae, Lypusidae, Elachistidae, Coleophoridae, Scythrididae, Gelechiidae, Tortricidae, Pyralidae, Crambidae. Entomofauna carpathica, 22: 31–40.

93 Tokár Z, Slamka F & Pastorális G, 1996: New and remarkable records of Lepidoptera from Slovakia in 1994. Entomofauna carpathica, 8 (3): 88–107.

94 Tokár Z, Slamka F & Pastorális G, 1999: New and interesting records of Lepidoptera from Slovakia in 1995–1997. Entomofauna carpathica, 11 (2): 43–57.

Tränkner A, Li H & Nuss M, 2009: On the systematics of Anania Hübner, 1823 (Pyraloidea: Crambidae: Pyraustinae). Nota lepidopterologica 32 (1): 63–80.

95 Varga Z, 1967: A Melitaea phoebe délkelet–európai populációinak taxonómiai elemzése, két új alfaj leírásával. Acta biologica Debrecina, 5: 119–137.

96 Varga Z, (Ed.) 2010: Magyarország nagylepkéi – Macrolepidoptera of Hungary. Heterocera Press, 253 pp.

97 Víťaz Ľ, Bálint Zs & Žitňan D, 2007: Polyommatus slovacus sp. nov. (Lepidoptera, Lycaenidae): the bivoltine relative of Polyommatus coridon in Slovakia. Entomological Problems, 28: 1–8.

98 Weidlich M, 2010: Eumasia parietariella (Heydenreich, 1851), erstmals in der Slowakei nachgewiesen (Lepidoptera: Psychidae). Entomologische Zeitschrift, Stuttgart, 120 (3): 129–131.

99 Weidlich M, 2011: Reisseronia tarnierella (Bruand, 1853), erstmals in der Slowakei nachgewiesen (Lepidoptera: Psychidae). Microlepidoptera.hu, 3: 137–141.

100 Zagulyaev AK, 1990: Novye vidy molevidnyh cheshuekrylyh (Lepidoptera: Tineidae, Incurvariidae, Brachodidae, Pterophoridae) fauny SSSR. IV [New species of moths (Lepidoptera: Tineidae, Incurvariidae, Brachodidae, Pterophoridae) of the fauna of the USSR. IV]. Entomologicheskoe Obozrenie, 69 (1): 102–117.